Lisensavtale - sluttbruker    

GENERELLE VILKÅR FOR TJENESTENE

Velkommen til At Work!
Følgende avtale (heretter referert til som de Generelle Vilkårene) er inngått mellom deg (eventuelt din organisasjon om du inngår avtalen på vegne av flere) og
At Work Services AS, Neptunveien 6, 7650 Verdal, org. nr. NO979543719

DITT FORHOLD TIL AT WORK (PARTENE I AVTALEN)
For å kunne benytte deg av Tjenestene, må du først godta de Generelle Vilkårene. Dette gjelder også om du kun skal bruke tjenestene på jobben og har blitt opprettet som bruker av Administrator.

Du kan ikke bruke Tjenestene og du kan ikke akseptere de Generelle Vilkårene dersom
(A) Du er under den juridiske lavalder for inngåelse av kontrakt med At Work, eller
(B) Du er avskåret fra å bruke Tjenestene i henhold til ditt lands lovgivning.
(C) Din avtale er opphørt gjennom oppsigelse eller du er ekskludert som bruker tidligere (se Avslutning av ditt avtaleforhold med At Work)

Du kan godta de Generelle Vilkårene ved å:
(A) Utføre en handling i tjenestene som markerer at du har akseptert de Generelle Vilkårene, hvor denne valgmulighet blir gjort tilgjengelig i brukergrensesnittet for Tjenestene (for eksempel ved å trykke på et ikon, markere for ”Jeg har godkjent de Generelle Vilkårene” i en avkryssingsboks etc.; eller
(B) Faktisk ta i bruk Tjenestene. I et slikt tilfelle vil du bli ansett for å ha forstått og akseptert både de Generelle Vilkårene og eventuelle Tilleggsvilkår for denne Tjenesten fra og med det tidspunkt du starter bruken.

I enkelte tilfeller vil det være andre selskaper i At Work-konsernet som leverer Tjenestene til deg på vegne av At Work. Du anerkjenner og godtar at slike tilknyttede selskaper vil kunne levere Tjenestene til deg.
AKSEPT PÅ VEGNE AV FIRMA/ORGANISASJON
Som At Work bruker har du adgang til å opprette nye Enheter (firma, organisasjoner etc.) som egne enheter i At Work, og med deg som administrator. I så fall aksepterer du denne de Generelle Vilkårene også på vegne av denne Enheten.

Som Administrator får du rettigheter til å opprette, slette og redigere
(A) Enheter i systemet
(B) Tjenester for enheten
(C) Brukere og brukerrettigheter til Enheter og Tjenestener

Du er inneforstått med at dette gjøres fullt og helt på eget ansvar, og at du ved å utøve disse rettighetene som administrator innestår for at du har alle nødvendige rettigheter og fullmakter til å gjøre dette på vegne av denne enheten. Alle rettigheter/tilknytninger til enhet kan fjernes av At Work dersom dette kreves av en person eller juridisk person som med større rett enn bruker representerer enheten. Dette inkluderer blant annet: leder for enheten, styreformann, direkte overordnet, eller tilsvarende leder for moderselskap.

DIN LISENS FRA AT WORK
At Work gir deg og eventuelle organisasjoner du registrerer en ikke-overførbar og ikke-eksklusiv rett til å bruke programvaren som At Work leverer (heretter referert til som ”Tjenestene”).

Du er inneforstått med og godtar at At Work eier eller representerer alle rettigheter til Tjenestene, inkludert enhver immateriell rettighet knyttet til Tjenestene .

Du har ikke rett til å kopiere, endre, dekompilere eller på annen måte forsøke avdekke kildekoden til Tjenestene, med mindre dette er eksplisitt tillatt eller påkrevd i henhold til lovgivningen, eller du har fått en skriftlig tillatelse til det fra At Work.

Uten en særskilt skriftlig avtalt med At Work, vil ikke de Generelle Vilkårene gi deg noen rett til å bruke noen av At Works forretningsnavn, varemerker, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særegne merkekjennetegn. Du samtykker til at du ikke skal fjerne, skjule eller endre merker eller bevis for eiendomsrett (inkludert opphavsrett og andre merker/ bevis for varemerkerettigheter) som er påført innholdet i Tjenestene.
DIN BRUK AV TJENESTENE
For å kunne få tilgang til Tjenestene, vil du måtte gi opplysninger om deg selv (for eksempel identifikasjons- eller kontaktinformasjon) som en del av registreringsprosessen, eller som en del av din fortsatte bruk av Tjenestene. Du samtykker til at den informasjon du gir til At Work skal være korrekt og oppdatert.

For informasjon om At Works praksis for beskyttelse av personopplysninger, ber vi deg om å lese At Works retningslinjer for personvern på At Works hjemmesider. Disse retningslinjene forklarer hvordan At Work behandler din personlige informasjon og beskytter personvernet i forbindelse med bruk av Tjenestene. Du samtykker til at dine opplysninger brukes i samsvar med At Works retningslinjer for personvern.

Du samtykker til kun å benytte Tjenestene til de formål som er tillatt i henhold til de Generelle Vilkårene og gjeldende lovgivning, forskrifter, praksis eller retningslinjer som gjelder innenfor den enkelte stats jurisdiksjon (inkludert enhver lovgivning knyttet til eksport av opplysninger).

Du samtykker til kun å bruke Tjenestene gjennom den grenseflaten som er levert av At Work, med mindre du har inngått en avtale med At Work om å bruke Tjenestene via andre grenseflater. All slik bruk skjer på egen risiko.

Du samtykker til at du ikke vil drive noen aktivitet som forstyrrer eller avbryter Tjenestene (eller servere og nettverk som er knyttet til Tjenestene).

Vi gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av tjenestene kan ha avvikende vilkår for bruk (utvidelser, begrensninger eller krav om at andre tjenester er i bruk/blir tatt i bruk).
PASSORD OG SIKKERHET
Du samtykker til og er inneforstått med at du er ansvarlig for å holde passord knyttet til brukerkontoer for Tjenestene hemmelig, og til at du alene er ansvarlig for enhver aktivitet og bruk av din konto. Dersom du blir oppmerksom på uautorisert bruk av ditt passord eller din konto, skal du til å gi At Work beskjed umiddelbart på den adresse som er angitt på At Works hjemmeside for support/feilmeldinger.

Du er inneforstått med at At Work under utøvelsen av de nødvendige tekniske tiltak for å kunne tilby Tjenestene til våre brukere, kan
(A) Overføre og fordele Innholdet over flere ulike offentlige nettverk og i ulike medier; og
(B) Gjennomføre slike endringer i Innholdet som er nødvendige for å tilpasse det til de tekniske spesifikasjoner som gjelder for tilknyttede nettverk, innretninger, tjenester og medier.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE
TJENESTENE SOM LEVERT AV AT WORK
Tjenestenes innhold, egenskaper og funksjonalitet vil være overordnet beskrevet på At Works hjemmesider. I tillegg vil det – i de tilfeller At Work vurderer det som nødvendig – være tilgjengelig brukerveiledninger og beskrivelser i de enkelte Tjenester.

At Work vil hele tiden drive fornyelse med sikte på å levere best mulige Tjenester til brukerne. Du godtar at Tjenestene At Work leverer vil kunne endres i utforming og innhold over tid, uten at du vil bli varslet om dette på forhånd. Enkelte tjenester kan forutsette at andre tjenester er tatt i bruk/blir tatt i bruk. Dette blir det gjort oppmerksom på i de tillegg til denne brukeravtale som følger enkelte av tjenestene.

Som en del av denne kontinuerlige utviklingen, godtar du at At Work etter eget skjønn (permanent eller midlertidig) kan stanse levering av Tjenestene (eller enkelte elementer i Tjenestene) til deg eller brukere generelt.
(A) Opphør av gratistjenester kan skje umiddelbart og uten varsling til brukerne dersom dette skulle være nødvendig.
(B) Opphør av betalingstjenester skal varsles minimum 3 måneder i forkant, eller med den frist som er avtalt i Tilleggsvilkårene for den aktuelle tjeneste. Ved opphør av en Tjeneste skal At Work i den grad det er mulig gi deg tilgang til å laste ned egne data for overføring til egne systemer.

Den programvaren du bruker vil over tid laste ned og installere oppdateringer automatisk fra At Work. Disse oppdateringene er designet med tanke på å forbedre, utvide og videreutvikle Tjenestene og vil blant annet kunne fremstå i form av virusbeskyttelse, utvidelse av funksjonene, nye programvaremoduler og helt nye versjoner. Du samtykker til å motta slike oppdateringer (og tillater At Work å levere disse til deg) som en del av Tjenestene.

Tjenestene vil kunne inneholde koblinger (linker/hyperkoblinger etc.) til andre nettsteder, dokumenter eller andre ressurser. At Work vil ikke kunne øve noen kontroll over nettsteder eller dokumentasjon som er frembrakt av andre, det være seg selskaper eller personer. Du erkjenner at At Work ikke vil være ansvarlig for tilgjengelighet, funksjonalitet eller innhold levert av slike eksterne sider eller ressurser, og går ikke god for innholdet av markedsføringen på slike sider.

Enkelte av Tjenestene er basert på inntekter fra reklamevirksomhet, og vil kunne inneholde annonser. Disse annonsene vil kunne være rettet mot innhold av informasjon lagret på Tjenestene, forespørsler foretatt via Tjenestene, samt annen informasjon. Form, utseende og omfang av reklamevirksomhet fra At Work i Tjenestene vil kunne endres uten at du vil bli varslet særskilt om dette. Ved at At Work gir deg tilgang til bruk av Tjenestene, samtykker du til at At Work vil kunne benytte Tjenestene til markedsføring.
INNHOLD SOM BRUKERE LEGGER INN
Innhold som legges inn av den enkelte bruker er både brukerens eiendom og ansvar fullt ut. Dette innebærer blant annet at du beholder eventuelle opphavsrettigheter og alle andre eksisterende rettigheter du har til Innholdet som du legger frem, sender eller viser frem via Tjenestene. Du samtykker til at du alene er ansvarlig for ethvert innhold som du skaper, overfører eller viser ved bruk av Tjenestene.

Du samtykker også til at tilgangen til de data du legger inn vil bli styrt av Administrator for din enhet, og at Administrator har teknisk mulighet til å dele slike data med andre brukere – også utenfor Enheten.
Du er inneforstått med at all informasjon (slik som datafiler, skriftlige tekster, programvare, musikk, lydfiler eller andre lyder, fotografier, videoer eller andre filmer eller bilder) som du har tilgang til som en del av bruken av Tjenestene, og som du selv ikke har lagt inn, er det den person som har lagt inn dette alene som er ansvarlig for.

At Work forbeholder seg retten (men har ingen plikt) til å sile ut, gjennomgå, sluse ut, modifisere, nekte eller fjerne ethvert Innhold fra Tjenestene som er i strid med våre Retningslinjer for Innhold. For enkelte av Tjenestene vil At Work kunne benytte verktøy for å sile ut innhold som klart er i strid med At Works retningslinjer for innhold.

Legg spesielt merke til at du som bruker selv er ansvarlig for å inneha de nødvendige rettigheter for å kunne legge inn data, og også ansvaret for å ha de nødvendige tillatelser fra eventuelle opphavsrettshavere, myndigheter (for eksempel ved konsesjonsplikt) og overordnede i din Enhet.
AVSLUTNING AV DITT AVTALEFORHOLD MED AT WORK
AVSLUTNING AV AVTALE SOM BRUKER
Som bruker kan du når som helst avslutte avtalen med At Work når som helst og uten forutgående varsel ved å stenge av kontoen for de Tjenestene som du benytter.

Som Administrator har du også anledning til å avslutte andre brukerkontoer for den enhet du er administrator for, og erkjenner at du alene har ansvaret for konsekvensene av at du avslutter brukerkontoer.

Dersom din konto er en Administrator-konto, og avtaleforholdet med Enheten ikke skal avsluttes, forbeholder At Work seg retten til å oppnevne en annen administrator for denne enheten.
AVSLUTNING AV AVTALE PÅ VEGNE AV FIRMA/ORGANISASJON
Under forutsetning av at du har de nødvendige fullmakter til det, kan du med mindre annet er avtalt i Tilleggsvilkårene for Tjenesten når som helst avslutte avtalen med At Work på vegne av et firma/en organisasjon.

Slik avslutning av avtalen innebærer at all tilgang til Tjenesten(e) du har valgt å avslutte vil opphøre, at ingen brukere tilknyttet Enheten lenger vil ha tilgang til denne Tjenesten og at At Work kan (men har ingen plikt til å) fjerne eventuelle data for denne Tjenesten for den aktuelle Enheten.
AT WORK AVSLUTTER AVTALE MED BRUKER
At Work kan til enhver tid si opp avtalen med deg dersom
(A) du har brutt en bestemmelse i de Generelle Vilkårene eller Tilleggsvilkårene, eller har handlet på en slik måte at det fremstår som klart at du ikke har til hensikt eller i stand til å oppfylle dine forpliktelser
(B) At Work er forpliktet til å si opp på bakgrunn av ufravikelig lovgivning (for eksempel hvor det er eller blir ulovlig å tilby Tjenestene til deg); eller
(C) Den som At Work har samarbeidet med ved levering av Tjenestene til deg, har avsluttet samarbeidet med At Work eventuelt unnlatt å tilby Tjenesten til deg; eller
(D) At Work skal ikke lenger tilby Tjenestene til brukere i det landet hvor du bor eller hvor du bruker Tjenestene.
(E) At Work finner at det ikke lenger er lønnsomt å tilby deg Tjenestene.
(F) Enheten du er tilsluttet har avsluttet avtalen med At Work og Tjenesten du benytter er avledet av denne avtalen
AT WORK AVSLUTTER AVTALE MED FIRMA/ORGANISASJON
At Work kan til enhver tid si opp avtalen med et firma/en organisasjon dersom en som handler på vegne av Enheten:
(A) En ansvarlig for enheten har brutt en bestemmelse i de Generelle Vilkårene eller Tilleggsvilkårene (eller har handlet på en slik måte at det fremstår som klart at du ikke har til hensikt eller i stand til å oppfylle dine forpliktelser
(B) Brukere tilknyttet enheten benytter systemene i strid med lisensavtalen, og ulovlig bruk opphører ikke umiddelbart etter at forholdet er medelt administrator/ansvarlig leder for enheten
(C) At Work er forpliktet til å si opp på bakgrunn av ufravikelig lovgivning (for eksempel hvor det er eller blir ulovlig å tilby Tjenestene til deg); eller
(D) Enheten ikke har overholdt sine økonomiske forpliktelser overfor At Work
(E) Slik avslutning av avtalen innebærer at all tilgang til Tjenesten(e) du har valgt å avslutte vil opphøre, at ingen brukere tilknyttet Enheten lenger vil ha tilgang til denne Tjenesten og at At Work kan (men har ingen plikt til å) fjerne eventuelle data for denne Tjenesten for den aktuelle Enheten.

For betalingstjenester har At Work i tillegg rett til å si opp avtalen for de enkelte Tjenester eller Tjenestene samlet med 6 måneders varsel (med mindre annen oppsigelsestid er avtalt i Tilleggsvilkårene til Tjenesten) dersom
(A) Den som At Work har samarbeidet med ved levering av Tjenestene til deg har avsluttet samarbeidet eller ikke lenger kan tilbyTjenesten til din Enhet; eller
(B) At Work skal ikke lenger tilby Tjenestene til brukere i det landet hvor du bor eller hvor du bruker Tjenestene.
(C) At Work finner at det ikke lenger er lønnsomt å tilby deg Tjenestene.

Dersom Tilleggsvilkårene for den enkelte Tjeneste forplikter At Work til å oppbevare og/eller gi bruker eller Enhet tilgang til data også etter at avtalen er avsluttet, skal tilgangen til data ikke opphøre for eksisterende brukere. Etter at avtalen er avsluttet vil adgangen til å endre data opphøre, og det må ikke opprettes nye brukere for den aktuelle Enhet.

For gratistjenester har At Work rett til å si opp Tjenesten umiddelbart, men skal forsøke å gi en rimelig varslingsfrist til brukere og Enheter.
VIRKNINGER AV AVSLUTTET AVTALE
Følgende punkter i avtalen skal fortsette å gjelde også etter at avtalen er avsluttet:
(A) Din lisens fra At Work
(B) Din bruk av tjenesten
(C) Innhold som bruker legger inn
(D) Ansvarsbegrensning

Avslutning av avtale har ingen innvirkning på forpliktelser (økonomiske og juridiske) som har oppstått før avslutningen av avtalen.
ANSVARSBEGRENSNING
GENERELT FOR ALLE TJENESTER
Tjenestene tilbys som de er og At Work, At Works datterselskap, andre tilknyttede selskap og lisensgivere stiller ingen form for garanti knyttet til disse. Konkret innebærer dette blant annet at At Work, datterselskapene, de tilknyttede selskapene og lisensgiverne ikke garanterer at:
(A) din bruk av Tjenestene svarer til dine krav og forventninger,
(B) din bruk av Tjenestene vil bli uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri,
(C) enhver informasjon oppnådd av deg som et resultat av din bruk av Tjenestene vil være presis og pålitelig

Du er kjent med og godtar at At Work (med datterselskaper, tilsluttede selskaper og lisensgiver) ikke er ansvarlig overfor deg eller noen annen for:
(A) ethvert indirekte tap eller konsekvenstap du lider. Dette inkluderer ethvert inntektstap (både direkte og indirekte), tap av goodwill, renommé
(B) ethvert tap eller skade du lider som følge av:
1. Å ha stolt på fullstendigheten eller nøyaktigheten av Tjenestene, eller på reklameannonser inntatt der. Ansvar fraskrives også for tap du lider som følge av et forhold eller en transaksjon mellom deg og en som driver markedsføring gjennom Tjenestene,
2. Endringer At Work gjør i Tjenestene, eller for ethvert opphør i levering av Tjenestene, det være seg midlertidig eller permanent opphør.

De ansvarsbegrensninger som følger av punktene over, skal gjelde uavhengig av om At Work kjente til eller burde kjenne til mulighetene for at et slikt tap kunne oppstå.
SPESIELT FOR GRATISTJENESTER
At Work har ikke noe ansvar for økonomisk tap eller andre konsekvenser, direkte eller indirekte, som følge av
(A) at enhver driftsfeil eller funksjonsfeil knyttet til den programvaren som gjøres tilgjengelig som en del av Tjenestene vil bli rettet
(B) sletting, bortfall, manglende lagring av Innhold eller andre opplysninger som oppbevares eller formidles gjennom bruk av Tjenesten.

SPESIELT FOR BETALINGSTJENESTER
Du er kjent med og godtar at At Work (med datterselskaper, tilsluttede selskaper og lisensgiver) ikke er ansvarlig overfor deg eller noen annen for:
(A) Tap som følge av driftsfeil eller funksjonsfeil knyttet til Tjenestene, der At Work oppfyller sine forpliktelse i henhold til retningslinjene om feilretting for betalingstjenester
(B) Ethvert økonomisk tap (uansett opphav) ut over et beløp tilsvarende siste tre måneders omsetning for din Enhet for den aktuelle Tjeneste
(C) Egne omkostninger som du måtte pådra deg i forbindelse med feilsøking/retting, inkludert ekstraarbeid i forbindelse med manuell håndtering av oppgaver som Tjenestene normalt skal håndtere, rentekostnader for forsinkelser, dobbeltarbeid ved at oppgaver må utføres på nytt, overtidsarbeid eller innleie av personell for å rette opp feil eller komme à jour.
ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅRENE OG TILLEGGSVILKÅRENE
At Work vil fra tid til annen kunne gjøre endringer i de Generelle Vilkår og i Tilleggsvilkårene. Ved slike endringer vil At Work gjøre en oppdatert versjon av de Generelle Vilkårene tilgjengelig på At Work sine hjemmesider, og en oppdatert versjon av Tilleggsvilkårene vil bli gjort tilgjengelig for deg via den aktuelle Tjenesten.

At Work vil anse din faktiske bruk av Tjenestene i etterkant av en endring som en aksept av de nye vilkårene. Du erkjenner og samtykker til dette.
GENERELT
Du samtykker til at At Work kan gi deg varsel på e-post, per brev eller ved oppslag på Tjenestene.

Du godtar at selv om At Work ikke gjør gjeldende en rett de måtte ha i henhold til de Generelle Vilkårene eller Tilleggsvilkårene (eller i henhold til gjeldende lovgivning), innebærer ikke dette at At Work har frasagt seg disse rettighetene. At Work vil ha en rett til å kunne gjøre disse gjeldende på et senere tidspunkt.

Dersom en kompetent domstol kommer til at enkelte av bestemmelsene i de Generelle Vilkårene eller Tilleggsvilkårene er ugyldige, vil dette ikke få innvirkning på gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Disse bestemmelsene skal fortsette å gjelde, uavhengig av dette.

Ditt avtaleforhold med At Work skal reguleres av norsk rett. Du og At Work er enige om at tvister som oppstår i medhold av de Generelle Vilkårene eller Tilleggsvilkårene, skal være underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon. Uavhengig av dette, samtykker du til at At Work kan benytte rettsmidler til sikring av krav (for eksempel midlertidig forføyning) innenfor enhver jurisdiksjon.

I de tilfeller hvor At Work har fremskaffet en oversettelse av de norske Generelle Vilkårene, godtar du at oversettelsen av disse vilkårene kun er fremskaffet av hensiktsmessighetsgrunner, og at den norske versjonen vil være gjeldende.

DEFINISJONER
Tilleggsvilkår Vilkår som regulerer spesielt broken av enkelte Tjenester der det er behov for andre vilkår enn i de Generelle Vilkår
Enhet En organisasjonsenhet registrert som egen, selvstendig enhet hos At Work, og som derfor kan ha egne tilknyttede brukere, egne Tjenester og egen Administrator. En enhet er ikke en personlig bruker.
Bruker En person som gjennom sin pålogging til Tjenestene har adgang til å benytte At Works Tjenester
Tjenestene De ulike tjenester som AT Work til enhver tid tilbyr
Konto En bruker av Tjenestene har en egen innlogging som kun tilhører denne brukeren, der tilgangen til data og Tjenester kan være styrt av brukerens rettigheter (Konto)
Betalingstjeneste Tjenester som At Work krever betaling for

RETNINGSLINJER FOR INNHOLD
At Work er en tjeneste for bedrifter/organisasjoner for å forenkle administrative rutiner, gjøre forretningsdokumenter tilgjengelige på web og for deling av forretningsinformasjon med samarbeidspartnere og kunder. Tjenesten er ikke beregnet på offentlig/ubegrenset publisering av innhold.

Våre retningslinjer for innhold spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av brukernes opplevelse av At Work. Respekter disse retningslinjene. Fra tid til annen hender det at vi endrer retningslinjene, så besøk gjerne denne siden med jevne mellomrom.

PERSONOPPLYSNINGER:
Det vil være mulig å registrere personopplysninger både om egen person og andre i systemene, også informasjon underlagt taushetsplikt og/eller konsesjonsplikt. Vi gjør oppmerksom på at det er kundens ansvar å sørge for å inneha de nødvendige tillatelser til oppbevaring og bruk av den informasjon som lagres i At Work Tjenester, og viser til våre retningslinjer for personopplysninger.

PORNOGRAFI OG UANSTENDIGHET:
• Pornografi og uanstendighet: Vi tillater ikke bilder eller videoer som inneholder nakenhet, grafisk seksuelt materiale eller materiale som At Work på annen måte anser for å være uanstendig.
• Pedofili, incest og dyresex: Brukere kan ikke publisere innhold med tekst, bilder eller video som fremmer pedofili, incest og dyresex.
• Kommersiell pornografi: Vi tillater ikke innhold som har som hovedformålet å tjene penger på pornografisk innhold eller å lede trafikk til et inntektsgivende pornografisk nettsted.
• Barnepornografi: At Work har nulltoleranse for barnepornografi, og vi stenger kontoen til enhver bruker, som publiserer eller distribuerer barnepornografi. Vedkommende blir også rapportert til myndighetene.

HATSKT INNHOLD: Brukere kan ikke publisere materiale som fremmer hat mot grupper basert på rase eller etnisk opprinnelse, religion, handikap, kjønn, alder, veteranstatus og seksuell legning eller kjønnsidentitet.

VOLDELIG INNHOLD: Brukere kan ikke publisere direkte trusler om vold mot noen personer eller grupper av mennesker.

OPPHAVSRETTIGHETER: Vi skal ifølge våre retningslinjer besvare meldinger om påståtte brudd på opphavsretten.

PRIVAT OG KONFIDENSIELL INFORMASJON: Vi tillater ikke uautorisert publisering av folks private og konfidensielle informasjon, slik som kredittkortnumre, personnumre og numre på førerkort og andre kort.

PERSONIFISERING: Vi tillater ikke personifisering av andre gjennom tjenestene på en måte som villeder eller forvirrer andre, eller som er ment å gjøre det.

ULOVLIG BRUK AV TJENESTER: Våre produkter og tjenester skal ikke brukes ulovlig eller til å fremme farlige eller ulovlige aktiviteter. Kontoen din kan bli stengt og du kan bli rapportert til myndighetene.

SPAM, SKADELIGE KODER OG VIRUS: Vi tillater ikke spamming eller lagring og/eller sending av skadelig programvare og virus.
 

Kontakt oss    
Telefon 926 35 400
firmapost@awsys.no
support@awsys.no
Facebook page

Kontakt oss